CONFERENCE PROGRAMME

 

 

16 November 2017, Thursday

09:00-09:30   REGISTRATION
09:30-10:00 Audıtory Conference Hall  

OPENING SPEECHS

10:00-10:30

Audıtory Conference Hall KEYNOTE SPEAKER

Prof. Dr. Mine KARATAS-OZKAN

Professor of Strategy and Entrepreneurship, Associate Dean (Research)

Southampton Business School at the University of Southampton

10:30- 10:45   COFFEE BREAK
10:45- 12:15 Audıtory Conference Hall 1. SESSION: POLITICAL ISSUES

Chairman : Prof. Dr. TURGAY BERKSOY

·         Awareness in applying universal human rights: The case of the right to family reunification
Jasmina POLOVİC

·         Fundamental Rıghts In The European Unıon: Assessment On The ECJ Case Law
Didem SAYGIN

·         Mülteci Krizinin Bilinmeyen Yüzü Mülteci Çocukların Haklarının AB Politikaları Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Nihal EMİNOĞLU

·         Geçmişten Günümüze Türkiye’deki Darbelerin Ve Darbe Girişimlerinin Avrupa Birliği İlişkilerine Etkisi
Muzaffer AKDOĞAN

·         Polonya’da İslamofobinin Yükselişi
Serpil BARDAKÇI TOSUN

12:15- 14:00   LUNCH

14:00- 15:30

Audıtory Conference Hall 2. SESSION: PHILOSOPHICAL AND SOCIAL ISSUES

Chairman: Assoc. Prof. Dr. Veli KARGI

·         Postmodern Etik ve Pedagoji
Ogün ÇAKIR

·         Dilthey, Hermenuetik ve Toplum Bilimleri
Türkan FIRINCI ORMAN

·         Demokrasi Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İnanç ve Uygulamaları
Zafer KUŞ & Hamza YAKAR

·         Şerif Mardin’in Türk Toplum Yapısını Analiz Yöntemi
Serkan YORGANCILAR

·         Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Toplumsal Etkileri
Mustafa KOÇANCI &  Mete Kaan NAMAL

15:30- 15:45    

COFFE BREAK

 

 

15:45– 17:00

 

 

Audıtory Conference Hall

 

3. SESSION: ECONOMICS / 1

Chairman: Assoc.Prof. Dr. Halis KALMIŞ

·         Vergilendirme Yetkisi Ve Vergilendirmede Adalet
Veli KARGI

·         Engelli Bireylerin Turizme Katılım Kısıtları, Motivasyonları Ve Tükenmişliklerinin Turizme Katılım Niyetlerine Etkisi
B. HAMARAT &  E. BAĞÇI & F. SEVİNÇ

·         Yoksullukla Savaş İçin Gelir Desteği Önerilerine Kuramsal Bir Yaklaşım
Veli KARGI &
Hilmiye Yasemin ÖZUĞURLU

·         Sosyal Girişimcilik Açısından KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Programı
Mete Kaan & Mustafa KOÇANCI

·         Yerel Yönetimlerde Şeffaflık Ve Kurumsal Raporlama: Ovacık Beledeiyesi Örneği
Halis KALMIŞ

19:30-23:00   GALA DINNER


 

17 November 2017, Friday

09:15-10:30

Audıtory Conference Hall 2. SESSION: LINGUISTIC AND EDUCATION

Chairman: Prof.Dr. İrfan MORİNA

·         Konuşma Kaygı Düzeyi İle Konuşma Başarımı Arasındaki İlişki
Şaziye GÖLPINAR & Ergün HAMZADAYI &  Nihat BAYAT

·         Takısız İsim Tamlaması Üzerine
Hacı İbrahim DELİCE

·         Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretim Uygulama Deneyimleri İle Gerçek Sınıf Ortamındaki Deneyimlerinin Karşılaştırılması
Uğur BAŞARMAK

·         Am I A Democratıc Teacher? Socıal Studıes Teachers’ Belıefs
Zafer KUŞ  &  Hamza YAKAR

·         Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yükseköğretimde Kaliteye İlişkin Farkındalıklarının Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği
Banu DAVUN

 10:30-10:45   COFFE BREAK

10:45-12:00

Audıtory Conference Hall 3. SESSION: EDUCATION

Chairman: Assoc.Prof. Dr. Özlem TONGUÇ YAYINTAŞ

·         Deep Learning: Previous and Present Applications
Ramiro VARGAS & Lourdes RUİZ

·         An Inquiry on Teacher-directed Instruction, Formative Assessment, and Teacher Support in Mathematics Class in Taiwan
Wen-Hua CHEN &  Chih-Nung HSU

·         Explorıng Teachers’ Burnout: A Case Study
Ana Isabel MOTA &  João LOPES

·         Akıllı Eğitim Teknolojilerinin Tekstil İle İlgili Eğitimlerde Kullanılabilmesi Smart Traınıng Technologıes’ Beıng Used In Traınıngs Related To Textıle
Instructor Hayri ŞEN

·         Web Tasarım Dersinde Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modelinin ADM ile Uygulanması
Cumali YAŞAR & Aslı ÖZDİL & Güney HACIÖMEROĞLU

12:00– 13:30   LUNCH
13:30– 14:45 Audıtory Conference Hall 3. SESSION: ARCHITECTURE & FISHERY & INFORMATION – PARALLEL SESSION

Chairman: Prof. Dr. Hacı İbrahim DELİCE

·         An Examination over the Train Station Buildings of Capital City of Turkey in the Context of Preservation and Re-Functioning of the Historical Environment: Gazi Paşa Station
Gökçe Nur AYKAÇ

·         Ankara’da bir yeniden kullanım örneği: SALT Ulus, Example of reuse in Ankara, Turkey: SALT ULUS
Tuğçe UTKU

·         The decrease of the chlorophyll content associated with heavy metal accumulation in Fontinalis antipyretica Hedw.
Özlem TONGUÇ YAYINTAŞ & Latife CEYDA İRKİN & Selehattin YILMAZ

·         Information Sharing, Use and Policy in Academic Communities
Olufemi ARAMİDE & Alarape ASİMİYU & Oyinade TOMORİ

13:30– 14:45

Conference Hall 3. SESSION: SOCIAL ECONOMICS – PARALLEL SESSION

Chairman: Dr. Nihal EMİNOĞLU

·         Sağlık Sektöründe Farkındalık Yaratmada Sosyal Medyanın Rolü (The Role Of Socıal Medıa Creatıng Awareness In The Health Sector)
Özge UYSAL ŞAHİN

·         Companıes’ Level of Awareness of Customer-Orıented Understandıng in Theır Marketıng Actıvıtıes
Mustafa PORTAKALCI

·         KKTC’de Yazılı Medyanın Turizme Yserkaklaşımının Değerlendirilmesi
Güven ARIKLI

·         Çocuk Edebiyatı Yapıtlarının Barış Eğitiminde Farkındalık Oluşturması Bağlamında İncelenmesi
Safiye KARABABA

·         Reklamların Öteki Dili: Biz, Onlar Ve Şiddet
Esra AYDIN KILIÇ

14:45-15:00   COFFE BREAK

15:00-16:15

Audıtory Conference Hall 3. SESSION: BUSINESS

Chairman: Assoc .Prof. Dr. Yasemin ÖZUĞURLU

·         The Impact Of E-Commerce In SMEs In Vıetnam
Huu Phuoc Daı NGUYEN & Thai Binh DANG

·         Sustaınable Development And Publıc Prıvate Partnershıps
Özge UYSAL ŞAHİN & Mehmet ŞAHİN

·         Çok Boyutlu Mali Farkındalık
Mehmet ŞAHİN

·         KKTC Yazılı Basınında Çocuk Haklarının Temsili Üzerine Bir Analiz Çalışması
Serdal IŞIKTAŞ

·         Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 2001-2014 Yılları Arasında Azerbaycan Ekonomisi Üzerine Yapılan Ekonomık Bir Uygulama
Elvin MAMMADOV & Jeyhun MAMMADOV & Shahriyar MUKHTAROV

 16:30- 16:50 Auditory Conference Hall  

CLOSING CEREMONY

 

POSTER PAPERS

 • The Possibilities for Coherence of Awareness and Transcendence in Education
  Sandrıta SKERIENE
 • Bulmaca Seramik İçki Kapları
  Halide OKUMUŞ
 • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Türkiye ve Türkçeye İlişkin Algılarının İncelenmesi (ADÜ-TÖMER Örneği)
  Gülnur AYDIN
 • Sanal Deneyimsel Pazarlamanın Davranışsal Niyetler Üzerine Etkisi
  Nilay KÖLEOĞLU & Hale ÇOLAKOĞLU
 • Burnout Among Iranıan Teachers: Understandıng The Impact Of Personal Varıables
  Ana Isabel MOTA &  Javad ALAGHBAND-RAD