Universiteti Pristhines – Fakulteti  Filologjik

Rr. “George Bush”, p.n., 10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës

prishtina university haritası