AN EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN IDIOM AND REITERATIVE

Keywords

Deyim, İkileme, söz öbeği. İdiom, Reiterative, Word Group

How to Cite

Necmi. (2019). AN EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN IDIOM AND REITERATIVE. HOMEROS, 2(3), 83-94. https://doi.org/10.33390/homeros.2.010

Abstract

            The idioms and reiteratives that have richness and power of Turkish language are the phrases that are used in our first written documents. In studies on idioms, some researchers; it also considers the reiteratives as idioms. However, while the idioms have gained meaning in change by exceeding the true meaning dimension as the phrase, while the reiteratives are the phrases which are used for reinforcement in the meaning of real meaning. Therefore, it is not a correct approach to consider all reiteratives as idioms alone. However, some reiteratives can be used in idioms. This should not mean that reiteratives alone can be considered as idioms. The ıssue of this study, he assumption is that the reiteratives cannot be a idiom alone, but are used in some idioms.

https://doi.org/10.33390/homeros.2.010

References

Aksan, Yeşim (2001) Türkçede Zaman Anlatımı ve Kimi İkileme Yapıları. XV. Dilbilim Kurultayı. İstanbul. s.115.
Aksoy, Ömer Asım (1988). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü II. İstabul. İnkılap Kitabevi.
Akyalçın, Necmi (2007). Türkçe İkilemeler Sözlüğü Tanıklı, Anı Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara.
Akyalçın, Necmi (2012a). Türkçemizin Anlamsal Zenginlikleri Deyimlerimiz. Ankara. Eğiten Kitap.
Akyalçın, Necmi (2012b). “Türkçemizin İncileri Atasözlerimiz Tanıklı Sözlük”. Ankara: Eğiten Kitap.
Bilgin, Muhittin (2006). Anlamdan Anlatıma Türkçemiz. Ankara: Anı Yayıncılık.
Çoraklı, Şahbender (2001). Türkçenin Yaratma Gücü. İkilemeler (I). Erzurum Atatürk Üniveristesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Say. 17
Eker, Süer (2002). Çağdaş Türk Dili. Ankara: Grafiker Yayınları.
Ergin, Muharrem (1999). Türk Dil Bilgisi. İstanbul. Bayrak Basım.
Hatipoğlu, Vecihe (1981). Türk Dilinde İkilemeler. İstanbul: TDK Yayınları
Hengirmen, Mehmet (2007). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 2. Ankara. Engin Yayın evi
Parlatır, İsmail (2008). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü II. Ankara. Yargı Yayınevi
Tekin, Talat (2010). Orhon Yazıtları, 4. Baskı, Ankara: TDK
Yurtbaşı, Metin (2004). Sınıflandırılmış Türkçe Deyimler, İstanbul. Arion Yayınevi.
Elektronik Kaynaklar:
TDK: Türk Dil Kurumu, sozluk.gov.tr (Erişim Tarihi:20.06.2019)

Downloads

Download data is not yet available.