http://www.ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/homeros/issue/feed HOMEROS 2020-02-06T02:33:47+03:00 Prof. Dr. Nurida NOVRUZOVA homeros@ratingacademy.com.tr Open Journal Systems <p style="text-align: justify;"><em>Homeros (E-ISSN: 2667-4688), 2018’te yayın hayatına başlayan&nbsp;<strong>&nbsp;uluslararası&nbsp;hakemli ve süreli</strong>&nbsp;bir dergidir. Dergi, filoloji alanında yapılmış özgün çalışmalara yer vermeyi amaçlar. Bu çerçevede, yüksek kalitede teorik ve uygulamalı makalelere yer verilmektedir. Filoloji alanında çalışan sanatçılar, akademisyenler, araştırmacılar ve profesyonellerin görüş ve çalışmaları bir araya getirilmektedir.&nbsp;&nbsp;Dergideki makaleler;&nbsp;KIŞ (Ocak), BAHAR (Nisan), YAZ (Temmuz)<strong>&nbsp;</strong>ve&nbsp;GÜZ (Ekim)<strong>&nbsp;</strong>dönemleri olmak üzere yılda dört kez yayımlanmaktadır. Homeros,&nbsp;ücretsiz-açık erişimli elektronik<strong>&nbsp;</strong>bir dergidir. Dergide yayımlanan tüm makalelere&nbsp;<a href="http://www.doidestek.com/"><strong>DOI numarası</strong></a><a href="http://www.doidestek.com/">&nbsp;</a>&nbsp;<strong>&nbsp;</strong>atanır (DOI Prefix:10.33390/homeros).</em></p> http://www.ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/homeros/article/view/980 STEFAN ZWEIG’IN DEĞİŞİM RÜZGÂRI ADLI YAPITINDA İYİ OLUŞ VE İNTİHAR: DİYALEKTİK BİR OKUMA 2020-02-06T02:27:58+03:00 Onur Kemal BAZARKAYA okbazarkaya@nku.edu.tr Sibel TUNA sibeltuna09@gmail.com <p><em>Stefan Zweig’ın psikanaliz ile edebiyat psikolojisi arasında bir ayrım yaptığı bilinmektedir. Nitekim romanları ve öyküleri psikoloji araştırmalarında güncel olarak tartışılan fenomenlerin ışığında da okunabilmektedir. Bu çalışmada ele alınan iyi oluş olgusu da bu bağlamda değerlendirilebilir. İyi oluş edebiyatta seçkin ve uygun psikolojik bir fenomen olarak kabul edilir. Özellikle ana karakterlerin ruhsal gelişimlerinin yansıtıldığı modern anlatımlarda, söz konusu fenomenin birçok kez işlenmiş olduğu da söylenebilir. Zweig’ın 1930’lu yıllarda kaleme aldığı, fakat tamamlayamadığı “Değişim Rüzgârı” adlı romanı buna iyi bir örnek teşkil eder. “Değişim Rüzgârı”’nda, Christine Hoflehner adında ana karakterin iyi oluş hali diyalektik olarak gösterilmektedir. Burada kahramanın intihar düşünceleri de önemli rol oynamakta, zira onun iyi oluşu, kendisini mutsuz eden unsurlarla ilintilidir. Christine çok hızlı ve sonrasında değişken bir mutluluk serüveni yaşar; bunun psikolojik yansımaları da bu çalışmada ayrıntılı olarak ele alınacaktır.</em></p> 2020-01-31T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/homeros/article/view/1012 YUSUF U ZÜLEYHÂ MESNEVİSİ’NİN KALIP SÖZ, DEYİM, ATASÖZÜ, İKİLEME BAĞLAMINDA SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME 2020-02-06T02:27:58+03:00 Necmi AKYALÇIN nakyalcin@gmail.com Damla AYDOĞAN damlaaydogan94@gmail.com <p><em>Eski Anadolu Türkçesi, yani Batı Türkçesi’nin 13. ve 15. yüzyıllarI; Türk dili için önemli pek çok tercüme ve telif eserlerin yazıldığı bir dönemdir. Şeyyad Hamza tarafından kaleme alınan “Yusuf u Züleyhâ” mesnevisi de Anadolu’da yazılmış ilk aşk mesnevisi olması sebebiyle bu dönemde yazılmış önemli eserlerden birisidir. Eser, yazıldığı dönemin dil özelliklerini yansıtmakta ve söz varlığı hakkında bilgiler vermektedir. Türk dilinin söz varlığının ne kadar zengin olduğu göz önüne alındığında, söz konusu yüzyıllar önce yazılmış olan bu mesnevinin söz varlığında “</em><strong><em>Göŋli düşer</em></strong><strong><em>” </em></strong><em>vb. deyimlere, “<strong>Gėce gündüz</strong><strong>” </strong>vb. ikilemelere, <strong>Ṣabr ėden ḫayra ėrer öŋdin ṣoŋa </strong>vb. atasözlerine, “<strong>Taŋrı’nuŋ taḳdìri</strong><strong>”</strong> vb. kalıp sözlere rastlanmıştır. Çalışmada, bu çerçevede incelenen eserin söz varlığı deyim, ikileme, atasözü, kalıp söz bakımından ele alınmıştır. </em></p> 2020-01-31T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/homeros/article/view/981 THE REPRESENTATION OF DASEIN’S AWARENESS OF DEATH IN LOUIS DE BERNIÉRES’ NOVEL BIRDS WITHOUT WINGS 2020-02-06T02:27:58+03:00 Tatiana GOLBAN tgolban@nku.edu.tr Melis KUTLU meliskutlu37@gmail.com <p><em>Throughout the human history, people have searched the ways of being different and unique. This quest has shaped various literary representations of uniqueness and especially in the postmodern period this concern gains more ground. Particularly, Heidegger’s theory of Dasein becomes most appealing, as Dasein’s difference and uniqueness emerges with his awareness. His level of awareness determines his status among ordinary people. His decisions and behaviours prepare him to become Dasein. The switch from everyday mode to authentic mode takes place through questioning. Authentic mode brings another level of awareness which establishes Dasein’s difference and characteristics. His awareness brightens his difference even in most terrific, outrageous situations such as the experience of death.</em></p> <p><em>This study focuses on Louis de Berniéres’ novel Birds Without Wings which depicts death as the most personal, unique and traumatic experience in one’s life. The novelist reveals how this trauma, experienced by his characters, leads to great suffering and pain. Using Heidegger’s perspective, Louis de Berniéres depicts Dasein’s difference during this experience. His awareness of his fragmentariness and his acknowledgement of his loneliness in this universe thwart the attempt to complete himself. This fragmentariness makes him Dasein. It is the reason that he accepts and embraces death of others. On another level, he embraces his own death, death of the self. This study considers mostly Georgio P. Theodorou from Birds Without Wings, a character who is beyond limitations as a Dasein, as he grasps the meaning of death and makes the readers aware of his dying process. His awareness of nothingness comforts him in the process of dying and allows him to be conscious during this process.</em></p> 2020-01-31T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/homeros/article/view/1006 COMPLEX SYNTACTIC WHOLE AND MEMORY (ON THE MATERIAL OF THE AZERBAIJANI LANGUAGE) 2020-02-06T02:33:47+03:00 Gulkhar Firgat YUSIBOVA javadova18@bk.ru <p>Makale Azerbaycan dilindeki Karmaşık Sözdizimsel Bütününün bellek bağlamında çözümlenmesine ayrılmıştır. Analiz sırasında L.Vygotsky, A.Leontiev ve diğerleri gibi ünlü psikologların anısına yapılan çalışmalar J.Mammadguluzade, A.Akhverdiyeva, I.Nasimi ve F.Kerimzade'nin eserlerine dönüştürüldü. Kullanılmış. Makale, CSW ve bellek bağlamında belleğin sosyo-tarihsel ve kültürel özüne geniş bir giriş yapmaktadır. Hafıza dinamikleri, bilginin gerçekleştirilmesi, geçmişe dönük ve araştırmanın yanı sıra "gösteri" etimologunun yorumu daha fazla tercih edilir. Makale öyle bir mantığa dayanıyor ki, bellek insan bilincinin ayrılmaz bir parçası ve sadece Azerice değil tüm dillerde evrensel.</p> 2020-01-31T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/homeros/article/view/1010 OXFORD DICTIONARY OF IDIOMS ADLI SÖZLÜKTEKİ DEYİMLER VE DEYİM OLMAYAN SÖZ ÖBEKLERİYLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME (III) 2020-02-06T02:27:58+03:00 Necmi AKYALÇIN nakyalcin@gmail.com Damla AYDOĞAN damlaaydogan94@gmail.com <p><em>Deyimler, Türk dilinin söz varlığı içerisinde çok fazla bulunan ve anlamsal olarak zenginliğini arttıran söz öbekleridir. Ancak başka dillerde de Türk dili kadar geniş bir anlam zenginliğine sahip olmamakla birlikte karşılaşılan yapılardır. İngilizce için hazırlanan “Oxford Dictionary Of İdioms” adlı sözlük de bir deyimler sözlüğüdür. Bu sözlükteki deyimlerden A ve B harfleri altında madde başı olarak verilen deyimler daha önce Necmi Akyalçın ve Sercan Hamza Bağlama tarafından yazılan “Oxford Dictionary Of İdioms Adlı Sözlükteki Deyimler ve Deyim Olmayan Söz Öbekleri Üzerine Bir Değerlendirme I” adlı makale ile; C harfi altında madde başı olarak verilen deyimler ise Necmi Akyalçın ve Damla Aydoğan tarafından “III İnternational conferance of Awarenessa” adlı konferansta sunulan “Oxford Dıctıonary Of Idıoms Adlı Sözlükteki Deyimler ve Deyim Olmayan Söz Öbekleri Üzerine Bir Değerlendirme II” adlı bildiri ile incelenmiştir. Bu çalışma da diğerlerinin bir devamı olduğu için, daha önce yapılan çalışmalar doğrultusunda ve aynı hedefle adı geçen sözlükteki D ve E&nbsp;&nbsp; madde başı olarak verilen yapılar incelenmiştir.&nbsp; Gerçek deyim olduğu düşünülen yapılar saptanarak sayısal veriler ile birlikte ortaya konmuş ve bir değerlendirmeye gidilmiştir.</em></p> 2020-02-05T12:50:35+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/homeros/article/view/979 THE STRUGGLE FOR SELF-AWARENESS AS REFLECTED IN MARK RAVENHILL’S PLAY SOME EXPLICIT POLAROIDS 2020-02-06T02:27:59+03:00 Sibel KILINÇ sblkilinc@gmail.com Tatiana GOLBAN tgolban@nku.edu.tr <p><em>The concern with self-awareness has dominated the Western philosophy and literature being reflected mostly through the ancient Greek motif “know thyself”. The awareness of the self would promote one’s identity as a unique entity, which should be capable of expressing individual thoughts and experiences in order to confer moral significance to one’s actions. </em></p> <p><em>The present study focuses on Mark Ravenhill’s play Some Explicit Polaroids which offers a portrait of the societal chaos in a desensitised London, where human life and emotions are commodified and engender the human potential for genuine feelings and expression of moral judgement, thus thwarting the creation of true relationships. Through the characters of his play, Ravenhill generates an awareness of the moral vacuum, which is created as a result of indifference or/and violence of the government apparatus which forces the individual to develop survival mechanisms that abandon altogether the moral significance of their actions and, respectively, any concern with the development of an authentic self. Nadia, a character in Ravenhill’s play, who lacks individual critical judgement and self-knowledge, forms her identity in terms of transaction and exchange that allows her to be easily objectified. This research explores Nadia’s attempt to regain self-value and self-awareness in terms of the transformative power of negativity and will to truth as the transgression and destabilization of the illusion of perfections as to bring the conflictual state into focus by posing the lethargic values and disintegration of faith which are inherent in the happy world myth.</em></p> 2020-01-31T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement##