http://www.ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/homeros/issue/feed HOMEROS 2019-08-27T15:08:29+03:00 Prof. Dr. Nurida NOVRUZOVA homeros@ratingacademy.com.tr Open Journal Systems <p style="text-align: justify;"><em>Homeros (E-ISSN: 2667-4688), 2018’te yayın hayatına başlayan&nbsp;<strong>&nbsp;uluslararası&nbsp;hakemli ve süreli</strong>&nbsp;bir dergidir. Dergi, filoloji alanında yapılmış çalışmalara yer vermeyi amaçlar. Bu çerçevede, yüksek kalitede teorik ve uygulamalı makalelere yer verilmektedir. Filoloji alanında çalışan sanatçılar, akademisyenler, araştırmacılar ve profesyonellerin görüş ve çalışmaları bir araya getirilmektedir.&nbsp;&nbsp;Dergideki makaleler;&nbsp;KIŞ (Ocak), BAHAR (Nisan), YAZ (Temmuz)<strong>&nbsp;</strong>ve&nbsp;GÜZ (Ekim)<strong>&nbsp;</strong>dönemleri olmak üzere yılda dört kez yayımlanmaktadır. Homeros,&nbsp;ücretsiz-açık erişimli elektronik<strong>&nbsp;</strong>bir dergidir. Dergide yayımlanan tüm makalelere&nbsp;<a href="http://www.doidestek.com/"><strong>DOI numarası</strong></a><a href="http://www.doidestek.com/">&nbsp;</a>&nbsp;<strong>&nbsp;</strong>atanır (DOI Prefix:10.33390/homeros).</em></p> http://www.ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/homeros/article/view/782 A TALE OF TWO STATES: DEEP AND PARALLEL STATES IN SHAKESPEARE’S JULIUS CAESAR 2019-08-27T15:08:29+03:00 Fehmi TURGUT feturgut@ktu.edu.tr <p><em>Re-reading of Shakespeare has undergone significant transformations in the last few decades, for Shakespeare’s plays always have something to say about the time they are read.&nbsp; The strong relationship between drama and political sciences is another factor for Shakespeare adaptations and appropriations. Instead of speaking about specific events describing the way they occur, Shakespearean plays reveal truths behind the so-called and perceived truths, not what is visible but what is invisible, not what happens but what could happen, focusing on historical, political and sociological probabilities and prophecies. Shakespeare’s plays are a storehouse for such probabilities and prophecies. In his Roman tragedies, Shakespearescripted many ideas, probabilities and prophecies about the concepts of state and politics, which seem to belong to our own modern times. This study aims to reread Shakespeare’s Julius Caesar on the basis of political context with reference to two contemporary political concepts: deep state and parallel state.</em></p> 2019-07-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/homeros/article/view/777 TƏHSİL SİSTEMİNDƏ TƏHSİL PARADİQMASININ HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ KONSEPSİYASININ ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ 2019-08-27T15:08:29+03:00 Gunay NAZAROVA gunaynazarova93@gmail.com <p>Makalede eğitim paradigmanın teorik ve metodik temellerinden, eğitim sürecinde eğitim paradigmanın hayata geçirilmesi için metodolojik düzeyinin dayandırılmasının önemini belirlemeye olanak veren yöntemlerden bahsediliyor.</p> <p>&nbsp;Ayrıca paradigma, bilimin temel bir kategorisi olarak, pedagogika ve eğitimin yasal metodolojisi açısından dikkati standartlar, yöntemler, kurallar ve bilimsel ve pedagojik toplumda kabul edilen değer ölçüleri kompleksinde tanımlanmaktadır.</p> <p>&nbsp;Pedagoji konseptlerin kurulması ve onların eğitim sürecinde kullanımı, eğitim tecrübesinin düzenlenmesi ve uygulanması süreçlerinin uygulaması, öğretmenlerin öğrenci ve öğrencilerle karşılıklı ilişkide olması sürecinde farklılıkların daha dikkatli şekilde gözden geçiriliyor.</p> 2019-07-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/homeros/article/view/762 DEYİM VE İKİLEME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 2019-08-27T15:08:29+03:00 Necmi AKYALÇIN nakyalcin@gmail.com <p>&nbsp;</p> <p><em>Türk Dilinin anlatım zenginliği ve gücü olan deyimler ile ikilemeler, ilk yazılı belgelerimizden günümüze kadar kullanılagelen söz öbekleridir. Deyimlerle ilgili yapılan çalışmalarda, kimi araştırmacılar; ikilemeleri deyim saymaktadır. Oysa ki deyimler söz öbeği olarak gerçek anlam boyutunu aşarak değişmece anlam kazanmış yapılarken ikilemeler çokçası gerçek anlam boyutunda pekiştirme amaçlı kullanılan söz öbekleridir. Bundan dolayıdır ki bütün ikilemelerin tek başlarına deyim olarak değerlendirilmeleri doğru bir yaklaşım değildir. Ancak bazı ikilemeler deyimlerin içerisinde kullanılabilmektedir. Bu durum ikilemelerin tek başlarına deyim olarak değerlendirilmesi anlamına gelmemelidir. Bu çalışmanın evrenini ikilemelerinin tek başlarına deyim olamayacakları, fakat bazı deyimlerin içerisinde kullanıldıkları varsayımı oluşturmaktadır.</em></p> 2019-07-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/homeros/article/view/750 YUNAN MİTOLOJİSİ’NE PSİKANALİTİK BİR YAKLAŞIM 2019-08-27T15:08:29+03:00 Işık ALBASAN camilla.9035@gmail.com <p><em>Mitoloji, birçok araştırma alanının ya da bilimsel çalışmaların temelidir. Edebiyat, felsefe, din, psikoloji ve sanat gibi dallarda mitolojinin etkileri görülmektedir. Aslında mitoloji insanın kendini arayışı, keşfidir; mitoloji aracılığıyla insan, edebiyatı ve sanatı yaratır. Mitolojideki soyut olan her kavram edebiyat ve sanat ile somutlaşır, görsel hale gelir. Bu bağlamda makalede Antik Yunan edebiyatının ve sanatının temeli olan Yunan mitleri çalışılmıştır. Antik Yunan mitlerindeki ruh, beden, yaşam, ölüm kavramları incelenmiş; Antik Yunan yazarlarından örnekler alınmıştır. Ardından evrenin ve insanın yaradılışı mitleri Antik Yunan edebiyatı bağlamında değerlendirilmiştir. Antik Yunan edebiyatının mitlerinden bazıları Jung ve Freud gibi bilim insanlarının görüşlerinden yararlanılarak çalışılmıştır. Soyut bir kavram olan mitolojinin nasıl edebiyat ve sanat ile somut hale geldiği gösterilmiştir. Sonuç olarak Antik Yunan edebiyatının kaynağı olan Yunan mitlerinin felsefi ve psikolojik arka planı ortaya konulmuştur.</em></p> 2019-07-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/homeros/article/view/791 USE OF SOME TURKISH BORROWINGS IN ALBANIAN LANGUAGE 2019-08-27T15:08:29+03:00 Olger BRAME obrame@unkorce.edu.al Albina PAJO albina.pajo@yahoo.com <p><em>Turkish borrowings have started since the second half of the 14<sup>th</sup> century and have become more intensive after the invasion of Albanian territories by the Ottoman Empire. According the studies the areas most affected by Turkish borrowings were urbanization, clothing, kitchen, administration etc. A part of Turkish borrowings are fully assimilated by the Albanian language and become part of it, as many others that are replaced by respective corresponding of Albanian language. The present study is an analyze of some Turkish borrowings, which are included in the Albanian explanatory dictionaries of 1980 and 2006.</em></p> <p><em>There is made a comaprison of these examples provided on this paper , between Explanatory Dictionary of Albanian Language (1980 and 2006)&nbsp; and the Albanian Language Etymological Vocabulary</em>. <em>Through selected characteristic cases of research, we have tried to find the reasons for the situation and the use of these two types of Turkish borrowings in Albanian language.</em></p> 2019-07-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/homeros/article/view/809 TƏHSİLİN KEYFİYYƏTİNİN İDARƏ EDİLMƏSININ SOSİOMƏDƏNİ ASPEKTLƏRİ 2019-08-27T15:08:28+03:00 Müslüm NƏZƏROV muslimnazarov@mail.ru <p>Məqalədə &nbsp;təhsilin keyfiyyətinin idarə edilməsinin sosiomədəni əhəmiyyətindən, keyfiyyətli təhsilin əsas anlayışları və konsepsiyalarından, təhsilin keyfiyyətinin idarə edilməsinin əsas xüsusiy­yətlə­rin­dən,&nbsp; təhsilə pedaqoji nəzarət məsələləri, təhsilin keyfiy­yə­ti­­nin monitorinqi və qiymətləndirilməsinə dair problemlər, təhsildə nəza­rə­tin əsas üsulları və formaları, təhsilin keyfiyyətinin bütün sosio­mə­də­ni aspektlərinin mərhələli və çox səviyyəli təhlilini əhatə edən sosialmədəni &nbsp;&nbsp;yanaşmadan bəhs edilir.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> 2019-07-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement##