AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

 

BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ  & RATİNG ACADEMY

 

 

Kulturoloji paradiqmalar və yeniləşən Azərbaycan Beynəlxalq Elmi Konfransın

PROQRAMI

 

15–16 noyabr, 2018-cı il

 

Kültürel paradigmalar ve yenilenen Azerbaycan Uluslararası konferansın

PROGRAMI

 

15-16 Kasım, 2018

 

Cultural paradigms and modernized Azerbaijan International Scientific Conference

PROGRAM

 

november 15-16, 2018

 

BAKI – 2018

Hörmətli_____________________________________

Sizi  “Kulturoloji paradiqmalar və yeniləşən Azərbaycan” mövzusunda Beynəlxalq Elmi konfransda iştiraka dəvət edirik.

Konfransın açılışı: 15 noyabr 2018-ci il saat 10:00-da BSU-nun Akt zalında

Ünvan: Azərbaycan, Bakı, S.Rüstəm küç., 33.

Əlaqə tel:599 08 70

Təşkilat komitəsi

 

 

***

 

Уважаемый (ая)____________________________________

Приглашаем  Вас принять участие в Международной научной конференции на тему  “Культурологические парадигмы и развивающийся Азербайджан ”.

Церемония открытия состоится 15 ноября 2018 года в 10.00 в Актовом зале БСУ.

Адрес: Азербайджан, Баку, ул. С.Рустама, 33.

                                            Контакный тел: 599 08 70

Организационный комитет

***

Dear ____________________________________ 

We invite you to the “Cultural paradigms and modernized Azerbaijan” International Scientific Conference.

Opening of the conference will be held in the Assembly Hall

at 10:00, on november 15, 2018

Adress: 33, S.Rustam st., Baku, Azerbaijan

Contakt  phone: 599 08 70

Organizing Committee

 

***

Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, türk, rus və ingilis

Рабочие языки конференции: азербайджанский, турецкий,  русский и английский

Working languages of the conference: Azerbaijani, Turkish, Russian and English

PLENAR İCLAS

 

15 noyabr 2018-cı il

10.00 – 12.00

BSU-nun əsas binası, Akt zalı, IV mərtəbə

 

 

Çıxışlar və təbriklər:

 

 1. Ə.Bayramov – Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri
 2. A.M.Əlizadə – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti
 3. İ.Ə.Həbibbəyli – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti
 4. Q.Qurbanlı – Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
 5. M.Əliyeva – Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, professor
 6. Marqarita Rusetskaya – A.S.Puşkin adına rus dili institutunun direktoru, professor
 7. Y.Əsgərov – Bakı şəhəri Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
 8. Xristo Bondzholov – Veliko-Tırnovo Universitetinin rektoru, professor
 9. Marşalek – Nikolay Kopernik adına Torun Universitetinin professoru
 10. İ.Meznik – Çexiya Respublikasında Şərq ölkələri üzrə mütəxəssis, professor
 11. Ş.Əsgərov – Bakı Dövlət Universitetinin professoru
 12. F.Türkmən – Egey Universitetinin professoru
 13. Ş.K.Zharkinbekova – L.N.Qumilyov adına Avrasiya Milli Universitetin professoru

 

 

 

 

15 noyabr 2018-ci il
Saat Yer Panellər
09:00-10:00 Qeydiyyat
10:00-12:00 Akt zalı, IV mərtəbə  Açılış
12:00-14:00 NAHAR FASİLƏSİ
14:00-15:30 1.  Konfrans zalı,

II  mərtəbə

 

Moderator:

Prof. Ş.K.Zharkinbekova

 

Azerbaycan’da Fikri Ve Edebi Uyanış İle Türkiye’den Gelen Muallim Cevdet’in Faaliyetleri.
Fikrət Türkmən

(Türkiyə)

Global Socio-Cultural And Language Transformations And Identity Formation Processes (Based On The Republic Of Kazakhstan)
Sh.K. ZHARKYNBEKOVA Doctor of Philological Sciences, Professor L.N. Gumilyov Eurasian National University  (Astana, the Republic of Kazakhstan)

Türk yazılı abidələrındə mətn komponentlərini əlaqələndirən  vasitələr

Novruzova Nuridə Səməd qızı filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Bakı Slavyan Universiteti

15:30-15:45 Kofe-breyk (III mərtəbə, 308-ci otaq)
15:45-17:15 1.  Konfrans zalı,

II  mərtəbə

Moderator: Prof.Dr. Turgay BERKSOY /

 Türkiyə

Uluslararası Ticarette Sosyal Yapının Fonksiyonelliği  - Sosyal Arge –
ABDURRAHİM GÜZEL / Rusiya

Hukukta Müeyyidenin Önemi
Faruk ANDAÇ / Türkiyə

 

Ekonomi-Kültür Etkileşimi Çerçevesinde Ekonomik Ve Kültürel Paradigma Kaymalarının Analizi
Mehmet ŞAHİN / Türkiyə

14:00-15:30 Türkiyə Araşdırmaları Mərkəzi IV mərtəbə (408-ci otaq) Moderator:

Prof. Xristo Bondzholov

 

«Страхи и фантазии развивающейся нации» в прозе Чарльза Брокдена Брауна
Нигяр Искендерова, Д-Р Фил.Наук, Проф. Кафедрa Иностранных Языков, Сумгаитский Государственный Университет.

Comparison Of The Past And Present In Works Of Patrick Modiano
Naida Mamedkhanova  Baku Slavic University Doctor of Philology, professor,  the  chief  of  Theory of literature and World Literature department of Baku Slavic University

Azərbaycan və rus uşaq ədəbiyyatının təşəkkülü və inkişaf mərhələləri
Qafarova Səməngül Hüsü qızı Bakı Slavyan Universitetinin dosenti

H. Cavidin poetik dünyasında Tanrı arxetipi
Dosent Sultanova   Xanım Rza qızı

“Mülahızələr” əsərində Rəsul Rzanın dilçilik görüşləri
Səfərova Zeynəb İsa q. Bakı Slavyan Universiteti

15:30-15:45 Kofe-breyk (III mərtəbə, 308-ci otaq)
15:45-17:15 Türkiyə Araşdırmaları Mərkəzi IV mərtəbə (408-ci otaq) Moderator:

Prof. Marqarita Rusetskaya

 

Fransız dilində türkizmlərin leksik-semantik xüsusiyyətləri
Vəkilova J.E  Bakı Slavyan Universiteti
Ayrıs Mördokun erkən romanlarında psıxologızm və ekzistensializm
Qasımova Səlimə Cəbrayıl qızı Bakı Slavyan Universiteti

Konfliktli  qarşılıqlı təsir ailədaxili münasibətlərdə psixoloji risk amili kimi
Çələbiyev Nuralı Zərbalı oğlu Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şəki filialının dosenti

Из  истории перевода произведений Н.А.Некрасова на азербайджанский язык
Мусаева Севиндж Аббас  гызы БСУ Кафедра истории русской литературы

Azərbaycan dilində maliyyə terminologiyasının yaranma və inkişaf tarixindən
Günel Feyruz qızı Qurbanova  Azərbaycan, BSU

 

 

16 noyabr,  2018-ci il
Saat Yer Panellər
09:00-09:30 Qeydiyyat
09:30-11:00 1.  Konfrans zalı,

II  mərtəbə

Moderator:

Prof. Adam Marşalek

 

Müasir Azərbaycanın davamlı inkişaf xəttində yolu
Hafizə İmanova / Azərbaycan

21.Yüzyılda Azerbaycan'da Tarih Eğitimi Nasıl Olmalıdır?
İsmayıl Hakkı DƏMİRÇİOĞLU / Türkiyə

Endüstri 4.0 Devriminde Öğrenme Nesnelerin Gelişimi
Cumali YAŞAR / Türkiyə
Mehmet Ali SALAHLI / Türkiyə
Aslı ÖZDİL / Türkiyə

Irakta Turk Dili Egitimi Ve Onemi
Emir ichem iDBEN Halidi / İraq

Çemberimde Gül Oya
Nesrin KARADUMAN / Türkiyə

11:00-11:15 Kofe-breyk (III mərtəbə, 308-ci otaq)
11:15-12:30 1.  Konfrans zalı,

II  mərtəbə

Moderator:

Prof. İvan Meznik

 

Azərbaycan bayatılarında leksik vahidlərin poetik strukturu
Mirzəyeva Gülqız Hacıbala qızı  Bakı Slavyan Universiteti

Cənubi Qafqazda regional təhlükəsizliyin möhkəmlənməsində Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan strateji əməkdaşlığının rolu
Dosent Əkbərova Aygün Famil qızı Bakı Slavyan Universiteti

Nızami Gəncəvinin yaradıcılığında sözün dəyəri və dil məsələləri
Əlizadə Aliyə Ümran  qızı

BSU

Türk Halk Masallarının Dilinde Poetonimlerin Evrimi
Durdanə Tofiq qızı Əliyeva Bakı Slavyan Üniversiteti

İsa İsmayılzadə assosiativ şeirin nümayəndəsi kimi Gültəkin Əliyeva,
BSU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının dosenti

09:30-11:00 Türkiyə Araşdırmaları Mərkəzi IV mərtəbə (408-ci otaq) Moderator:

Prof. Fikrət Türkmən

 

Müasir demokratik proseslər şəraitində siyasi şüurun formalaşması
Kamran  Vəlizadə       Naxçıvan Dövlət Universiteti

Müasir təhsilə paradiqmal yanaşmanın mahiyyəti
Günay Nəzərova Müslüm qızı  Bakı Slavyan Universiteti, doktorant.

Eternal İmperatives: Good And Evil İn Elif Shafak Prose
Naida MAMEDKHANOVA  / Azerbaycan

Psychology and philosophy of existentialism  in the early novels of Iris Murdoch
Salima GASİMOVA / Azerbaycan

11:00-11:15 Kofe-breyk (III mərtəbə, 308-ci otaq)
11:15-12:30 Türkiyə Araşdırmaları Mərkəzi IV mərtəbə (408-ci otaq) Moderator:

Prof. Rəhilə Qeybullayeva

 

Kadın Bireylerde İstenen Çocuk Sayısının Belirleyicileri: Biga İlçesi Örneği
Bahattin HAMARAT / Türkiyə
Aykut YALVAÇ / Türkiyə

Azerbaycan’da İnanç Turizminin Mevcut Durumunun Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma
Hicran RZAZADE / Azerbaycan
Özlem GÜZEL / Türkiyə
Rüya EHTİYAR/Türkiyə

Modern Portföy Teorisine Dayalı Optimal Portföy Oluşturmada İşlem Hacmi Kısıtı: Bist-30 Örneğinde
Fuad  Məmmədzadə / Azərbaycan
Nurxoca Akbulayev / Azərbaycan

Azarbeycan'ın Monograflara Giren Şifalı Bitkileri
Özlem YAYINTAŞ / Türkiyə

12:30-14:00 Nahar fasiləsi
14:00-15:00 Akt zalı, IV mərtəbə